Profily jazykových kompetencií

Prieskum jazykových potrieb v podnikoch

 • Na základe prieskumu anketou zistil tím JASNE potrebu jazykových poznatkov partnerov kooperácie v podnikoch v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Rakúsku a na Slovensku.
 • V popredí bolo zisťovanie jazykových potrieb v konkrétnych zamestnaneckých skupinách, príp. pozíciách v podnikoch. Zisťovalo sa okrem iného:

  • v ktorých situáciách je cudzí jazyk potrebný,
  • o čo sa opierajú podniky pri posudzovaní jazykových znalostí,
  • a či/a ako podporuje podnik učenie sa jazykov svojich zamestnancov.

 • Na prieskume sa zúčastnilo 334 podnikov.
 • Po vyhodnotení výsledkov ankety nasledovali rozhovory so zamestnancami firiem, ktoré sa na prieskume zúčastnili.
 • Výsledky ankety (link k pdf ankety)

Špecifické profesijné profily jazykových kompetencií

Aby sme dostali prehľad o profesijných činnostiach a objektívnych jazykovo-komunikačných požiadavkách, boli analyzované profily povolaní v databankách kompetencií národných pracovných agentúr a ministerstiev práce, ako aj rámcové kurikulá odborného vzdelávania. Tým vznikli zoznamy s konkrétnymi jazykovými zručnosťami (prieskum), ktoré slúžili ako základ pre príručku.

V celkovo 36 anketách boli následne uskutočnené rozhovory so zamestnancami zúčastnených podnikov – vedúcimi obchodných oddelení, vedúcimi výrobných a konštrukčných oddelení, s asistentkami obchodného oddelenia, vodičmi medzinárodnej prepravy a dispečeri – k aspektom používania cudzieho jazyka na pracovisku. Rozhovory pomohli vytvoriť konkrétne profily používania jazyka s úlohami k:

 • rutinné jazykové zručnosti na pracovisku, ich výskyt a dôležitosť,
 • náročné situácie a podmienky, ktoré sťažujú komunikáciu,
 • práca s textami (typy textov, receptívna a produktívna zručnosť),
 • rokovania s komunikačnými problémami,
 • a nakoniec dôležitosť ďalších sociálnych a interkultúrnych kompetencií.

Na základe toho bolo možné ilustrovať skôr všeobecne orientovanú globálnu stupnicu Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) s príkladmi pre konkrétne činnosti v cieľových skupinách.

Profily jazykových kompetencií majú zostavovateľom kurzov, autorom učebných materiálov a učiteľov pomôcť špecifikovať orientáciu pri zostavovaní špecifických profesijných jazykových kurzov a materiálov. Pre každé povolanie predkladajú:

 • prípadové štúdie a podrobný opis komunikačných úloh a ich využitie v kontexte,
 • špecifické požiadavky,
 • podrobný opis vyučovacích a vzdelávacích kompetencií: čítanie s porozumením | počúvanie | audiovizuálne porozumenie | písomná a ústna produkcia| písomná a ústna interakcia.

» Detailné profily jazykových kompetencií pre vedúceho finančného oddelenia | vedúceho konštruktéra | rušňovodiča | vodiča medzinárodnej prepravy

kompletná brožúrka

To top