Profile kompetencji językowych

Ankieta potrzeb językowych w przedsiębiorstwach

 • Przy pomocy badania ankietowego zespół JASNE określił zapotrzebowanie na znajomość języka partnerów biznesowych w przedsiębiorstwach w Czechach, Polsce, Niemczech, Austrii i na Słowacji. Priorytetem było zbadanie potrzeb językowych wśród konkretnych grup zawodowych, lub na konkretnych stanowiskach w przedsiębiorstwach. Poza tym sprawdzano:

  • W jakich sytuacjach jest potrzebny język obcy
  • Na czym opierają się przedsiębiorstwa podczas oceny umiejętności językowych
  • Czy/ w jaki sposób przedsiębiorstwa wspierają uczenie się języków przez ich pracodawców.

 • W ankiecie uczestniczyły 334 przedsiębiorstwa.
 • Po analizie wyników ankiety przeprowadzono wywiady z pracownikami firm, które brały udział w badaniu.
 • Wyniki ankiety (Link do ankiety PDF)

Profile kompetencji językowych w komunikacji zawodowej

W celu określenia obiektywnych wymagań́ językowo-komunikacyjnych przeanalizowano standardy kompetencji/kwalifikacji zawodowych narodowych agencji pracy i ministerstw pracy oraz podstawy programowe kształcenia zawodowego. Opracowane w ten sposób zakresy działań́ komunikacyjnych posłużyły za podstawę̨ do przygotowania formularzy wywiadów strukturalizowanych.

W przeprowadzonych 36 wywiadach zapytano pracowników przedsiębiorstw – kierowników w działach handlowych, kierowników działów produkcyjnych i inżynieryjnych, asystentów/asystentki zarządu, kierowców pojazdów ciężarowych i dyspozytorów – o aspekty użycia języka obcego w ich miejscu pracy. Wywiady pomogły stworzyć konkretne profile użycia języka, zawierające informacje na temat:

 • rutynowych działań́ językowych w miejscu pracy, ich częstotliwości występowania i ważności
 • sytuacji komunikacyjnych sprawiających problemy i warunków utrudniających komunikację
 • posługiwania się̨ tekstami (rodzaje tekstów, recepcja i produkcja)

 • radzenia sobie z trudnościami ze zrozumieniem
 • oczekiwanych kompetencji społecznych i międzykulturowych

Na tej podstawie można było uzupełnić ogólne opisy umiejętności językowych przedstawione w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) o przykłady konkretnych działań językowych dla wybranych zawodów.

Profile kompetencji językowych powinny zostać przekazane osobom odpowiedzialnym za planowanie kursów, autorom materiałów dydaktycznych i nauczycielom jako wsparcie przy tworzeniu kursów językowych i materiałów przygotowujących do komunikacji zawodowej. Dla każdego analizowanego zawodu pokazują:

 • przykłady zastosowania języka obcego i szczegółowe opisy zadań komunikacyjnych i kontekstu użycia
 • typowe potrzeby językowe
 • szczegółowe opisy celów dydaktycznych: recepcja pisemna | recepcja ustna| recepcja audiowizualna | produkcja pisemna i ustna | interakcja pisemna i ustna

» Szczegółowe Profile kompetencji językowych dla kierownika działu finansów | głównego konstruktora | maszynisty pojazdów trakcyjnych | kierowcy pojazdów ciężarowych (kompletna publikacja)

To top