Profily jazykové kompetence

Průzkum potřeby znalosti jazyků ve firmách

  • pomocí dotazníku zjišťoval tým JASNE,  jaké jsou požadavky na znalost cizích jazyků ve firmách v Česku, Polsku, Německu, Rakousku a na Slovensku. V popředí zájmu byla potřeba a praktické využívání cizích jazyků u konkrétních profesí a pracovních pozic. Ptali jsme se mimo jiné:

   • ve kterých situacích jsou potřebné znalosti cizího jazyka
   • o co se firmy opírají při posuzování znalostí jazyka
   • jak a čím podporují jazykové vzdělávání svých zaměstnanců.

  • Průzkumu se zúčastnilo 334 firem.
  • Po vyhodnocení výsledků průzkumu následovaly hloubkové rozhovory se zaměstnanci vybraných firem, které se průzkumu zúčastnily
  • Výsledky průzkumu

   Profesně specifické profily jazykových kompetencí

   Abychom získali přehled o oblastech činnosti jednotlivých povolání a objektivních jazykových komunikativních požadavcích v těchto oblastech, analyzovali jsme profily jednotlivých povolání v databázích kompetencí národních pracovních agentur  a ministerstev práce a a rámcových vzdělávacích programech odborného vzdělávání. Byly vytvořeny seznamy konkrétních jazykových činností, které nám sloužily jako základ pro řízené dotazování.   

   V celkem 36 rozhovorech jsme se zeptali zaměstnanců zúčastněných firem – vedoucích ekonomicko-obchodních oddělení, vedoucích oddělení výroby a konstrukce, asistentů/asistentek vedení společnosti, dálkových řidičů a dispečerů – na jejich hledisko ohledně používání cizího jazyka na pracovišti. Tyto rozhovory nám pomohly sestavit konkrétní profily uživatelů jazyka s informacemi o:

    • běžných jazykových činnostech na pracovišti, jejich četnosti a významu
    • náročných situacích a podmínkách, které znesnadňují komunikaci
    • práci s texty (typy textů, receptivní a produktivní dovednosti)
    • řešení problémů s porozuměním
    • a v neposlední řadě o významu dalších sociálních a interkulturní kompetencí

     Na tomto základě bylo možné spíše obecně zaměřený popis dovedností ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (SERR) doplnit o konkrétní situace v cílových profesích.

     Vytvořené profily mohou učitelům, tvůrcům kurzů či autorům učebnic sloužit jako určité vodítko pro koncipování jazykových kurzů a materiálů zaměřených na potřeby konkrétních profesí.

     Pro každou cílovou profesi je možné najít:

      • případové příklady a detailní popis komunikativních úkolů a kontextu užívání jazyka
      • specifické požadavky
      • detailní popisy cílů výuky a učení: čtení | poslech | audiovizuální recepce | písemný a ústní projev | písemná a ústní interakce

       kompletní příručka (detailní profily jazykových dovedností pro vedoucí finančního oddělení | vedoucí konstruktéry | strojvedoucí | dálkové řídiče)

       To top